Sökning: "Lingwall Emma"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lingwall Emma.

  1. 1. Djurens påverkan på den äldreslivskvalitet : En systematisk litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Lingwall Emma; Danièlle Lundqvist; [2010]
    Nyckelord :Djur; Ensamhet; Livskvalitet; Social interaktion; Äldre;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur djur påverkade livskvalitet hos äldre. Metod: Artikelsökning utfördes via databaserna; CINAHL, SCOPUS och sökmotorn ELIN. LÄS MER