Sökning: "Linjär regression"

Visar resultat 1 - 5 av 433 uppsatser innehållade orden Linjär regression.

 1. 1. Predicting the outcome of IVF treatments using forward selection regression and linear discriminant analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Agnes Ekman; Linnéa Fahlberg; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As more and more In Vitro Fertilizaiton (IVF) treatments are performed each year, there is a need to better predict the outcomes of different stages of the treatment and hence get a better understanding of which hormonal and physical parameters affect the treatment outcome and in what way. In this study, the effect of interaction between baseline AMH (anti-mullerian hormone) and DFI (DNA fragmentation index) on the chance of obtaining at least one good quality embryo was investigated, but no significance was found. LÄS MER

 2. 2. Styrelsens och vd:ns påverkan på kapitalstrukturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Bagger-Jörgensen; David Björkman; Daniel Titze; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Styrelse; Vd; S P 500; Agentteorin; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning kapitalstrukturen för bolag inkluderade i aktieindexet Standard & Poor ́s 500 kan förklaras med hjälp av variabler relaterade till bolagens styrelse och vd. Studien bygger på en kvantitativ undersökningsmetod och antar en deduktiv ansats för att utröna hur styrelsens sammansättning och vd:ns egenskaper påverkar valet av kapitalstruktur. LÄS MER

 3. 3. Naturvistelsers inverkan på gymnasieelevers välbefinnande : En kvantitativ studie om samverkan mellan naturminuter och gymnasieelevers KASAM

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Matilda Bello Ericsson; Hanna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Sense of Coherence SOC ; well-being; university preparatory- and vocational preparation programs; nature minutes.; Känsla av sammanhang KASAM ; välbefinnande; högskoleförberedande- och yrkesförberedande program; naturminuter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan välbefinnande och mängden naturvistelse hos elever på högskoleförberedande- och yrkesförberedande program på gymnasiet. För att besvara syftet, utgick studien från följande frågeställningar: 1) Hur mycket tid under en period på sju dagar spenderar gymnasieelever ute i naturen? 2) I vilken grad skattar gymnasieelever sitt välbefinnande? 3) Finns det ett samband mellan mängden naturvistelse och välbefinnande hos gymnasieelever?  Metod För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod. LÄS MER

 4. 4. En prediktionsstudie av svenska högskolestudenters studieprestationer : – påverkar faktorer som akademisk self-efficacy, akademisk motivation, stress och resilience coping samt oro för ekonomi, kön och antal studieår studenternas studieprestationer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Frölander; Ylva Källman; [2022]
  Nyckelord :Academic performance; academic self-efficacy; academic motivation; stress; resilience coping; university students; Studieprestationer; akadeakademisk self- efficacy; akademisk motivation; stress; resilience coping; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med den kvantitativa enkätstudien, baserad på 135 universitets-studenter, var att försöka identifiera faktorer som kan predicera akademiska prestationer bland universitetsstudenter. Hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan studenterna studieprestationer och deras akademiska self-efficacy, akademiska motivation och resilience coping, samt ett negativt samband mellan stress och studieprestationer. LÄS MER

 5. 5. Asien och Resursförbannelsen: En empirisk studie över demokrati och naturtillgångar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Niklas Strömdahl; [2021-07-02]
  Nyckelord :Resource Curse; Asia; Resursförbannelse; Asien; natural resources; naturresurser; democracy; demokrati; linjär regression;

  Sammanfattning : Democracy in Asia has declined over the last decade which affects the whole world economically, socially, and politically. For reversing the trend and to implement proactive measures for countries at risk of being autocratized, an understanding of processes that affect the degree of democracy is required. LÄS MER