Sökning: "Linnéa Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Linnéa Bengtsson.

 1. 1. Allt ljus på lyrikens livsbildande rader : lyriken som litterärt och didaktiskt innehåll i svenskundervisningen, årskurs F–3 – utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnéa Andersson; Jeanette Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Lyrik; poesi; svenskdidaktik; lärare; litteratur; konstruktion; multimodalitet; språklig och kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån fyra blivande grundlärare och deras erfarenhet av lyrik studera i vilken utsträckning de väljer att belysa lyriken i förskoleklass och årskurs 1–3. Utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv på läraren som lyrikläsare och didaktiker med frågorna vad, hur och varför i fokus, har vi genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med kvantitativa inslag i form av fasta svarsalternativ, erhållit en generell överblick gällande informanternas erfarenhet av lyrik och en djupare förståelse för hur denna på olika sätt kan komma att inverka på vad som blir uppmärksammat i både dikt och klassrum. LÄS MER

 2. 2. Tillbehör för Lawn Striping : Produktutvecklingsprojekt för Husqvarna Group

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Linnéa Bengtsson; Hanna Weiler Hagelin; [2021]
  Nyckelord :design; produktutveckling; konstruktion; lawn striping; robotgräsklippare;

  Sammanfattning : Rapporten skrevsför ett projekt från robotgräsklipparavdelningen på Husqvarna AB.Deras nya produkt Husqvarna CEORA har tagits fram för större professionella anläggningar, som till exempel golfbanor och fotbollsplaner. LÄS MER

 3. 3. Mellan myndighetutövning och medmänsklighet : En kvalitativ intervjustudie om hur den dualistiska rollen skapas bland socialsekreterare på ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnéa Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Social worker; financial aid; dualistic professional role; role conflict; discretion; street-level bureaucrat; the relationship of power; cooperation;

  Sammanfattning : The essay wants to capture and illustrate the complex role/roles that social workers possess in their work. The purpose of the essay is to find different parts of their work where their different roles are put to the test and challenged. LÄS MER

 4. 4. Bibliotekariens roll i förhållande till immigranter : Folkbibliotekariens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Cecilia Hallbäck; Linnéa Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :the four spaces; Folkbibliotek; folkbibliotekarie; flykting; immigrant; integration; integrationsmodellen; nyanländ; roll;

  Sammanfattning : This study is about the public librarians role in relation to immigrants from the librarian’s perspective. A lot of immigrants live in Sweden and use the public library frequently, however it is uncertain what the public librarians role is in relation to immigrant users. LÄS MER

 5. 5. Nu riktas lampan mot män som arbetar med jämställdhet : Hur agerar de och vad drivs de av?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nora Bengtsson; Linnéa Hamrin; [2021]
  Nyckelord :Gender equality work; norms; group norms; driving forces; personal connection; custom communication; male engagement; Jämställdhetsarbete; normer; gruppnormer; drivkrafter; personlig anknytning; anpassad kommunikation; manligt engagemang;

  Sammanfattning : Date: 2021-05-25 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits Institution: Linnaeus University Authors: Linnéa Hamrin - 970430 Nora Bengtsson – 960709 Tutor: Jasmina Beharic Keywords: Gender equality work, norms, group norms, driving forces, personal connection, custom communication, male engagement Titel: The light is now directed at the men who work with gender equality - How do they act and what are they driven by? Research Questions: - How do men who work with gender equality act, within organizations that work to promote the gender equality development within the society?- What are the driving forces behind their actions? Purpose: The purpose of the thesis is to increase knowledge about how men who work with gender equality, within organizations that work to promote the gender equality development within the society, act to influence gender equality development and to create an understanding of the underlying driving forces of their actions. This is to contribute to the knowledge about how men, who does not act accoringly to the existing masculine norms, work with gender equality which can increase the understanding of gender equality development. LÄS MER