Sökning: "Linnéa Berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linnéa Berggren.

 1. 1. Skillnader mellan kvinnor och mäns finansiella risktagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Berggren; Emma Litzén; [2021-02-24]
  Nyckelord :Riskbenägenhet; riskbeteende; finansiellt risktagande; finansiella beslut hos privatpersoner; könsskillnader vid finansiellt risktagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns en skillnad mellan kvinnor och mänsriskbenägenhet kopplat till deras investeringsbeslut. Undersökningar har även konstaterat attdet finansiella intresset är större hos män än kvinnor vilket är en bidragande faktor tillskillnaden. LÄS MER

 2. 2. User friendly Digital Book Circles - A Case study on Traditional and Digital Book Circles with suggested Guidelines

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Humans have an amazing drive to create communities and gather around common interests or activities. Book circles, both traditional and digital ones, are examples of that. People read a book and then discuss it together to enrich the reading experience. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan, förskollärarens bästa vän? : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder lärplatta i undervisningen i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnéa Berggren; Emilia Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Lärplatta; förskollärare; undervisning; design för lärande; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studien har en kvalitativ ansats där syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare kan använda lärplattan i undervisning i förskolan. De tre frågeställningar som definierar studiens syfte är: Hur förbereder förskollärare sig för att använda lärplattan i undervisning? Hur genomför förskollärare undervisning med lärplattan? Varför prioriterar förskollärare att använda lärplattan i undervisning? Som metod användes semistrukturerade intervjuer och urvalet består av fyra verksamma förskollärare som kontinuerligt inkluderar lärplattan i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Emergo Train System® : En modul anpassad till Räddningstjänsten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Berggren; [2019]
  Nyckelord :Emergo Train System®; Fire and Rescue Services; Simulation; Learning; Emergo Train System®; Räddningstjänsten; Simulering; Lärande;

  Sammanfattning : Simuleringsverktyget Emergo Train System® (ETS) har tidigare använts främst inom sjukvården för träning inom katastrofmedicin, räddningstjänsten däremot saknar motsvarande träningsverktyg. Syftet med denna studie var därför att undersöka hur ETS kan tillämpas i räddningstjänstens utbildnings- och träningsverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Motivera till förändring eller styra mot anpassning? : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av MI som förändringsmetod i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Linnea Berggren; Kristin Eriksson; [2018]
  Nyckelord :MI; socialarbetare; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Motiverande samtal, MI, är en legitimerad samtalsmetod som används av professionella inom socialt arbete i syfte att motivera och främja en positiv utveckling hos klienter. I många verksamheter inom socialt arbete utgör MI en grund. LÄS MER