Sökning: "Linnéa Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Linnéa Bergström.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor inom primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Bergström; Victoria Hölvold; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; kvinnor; våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsskikt över hela världen. Våldet sker oberoende av social status, etnicitet, religion, kultur, sexualitet eller ålder. Kvinnor som är utsatta för våld har en ökad risk att drabbas av ohälsa. Många kvinnor är tysta om det våld de utsätts för. LÄS MER

 2. 2. "Oj, när pratade jag senast med honom?" : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om tystlåtna barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie-Terese Bergström; Linnéa Petersson; [2020]
  Nyckelord :Tystlåtna barn; Förskollärare; Didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie var att ta fasta på pedagogers strategier för att skapa en gynnsam verksamhet för de barn i förskolan som uppfattas vara tystlåtna. Metoden som användes vid datainsamlingen var kvalitativa intervjustudier med verksamma pedagoger. LÄS MER

 3. 3. Användarnas tillfredsställelse med samhällsviktiga mobilapplikationer : En fallstudie om UL:s mobilapplikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Levi Hielle Bergström; Linnéa Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Användbarhet; Heuristisk utvärdering; Kollektivtrafik; Mobilapplikation; Gränssnitt; Användarintervjuer;

  Sammanfattning : I takt med att samhällsviktiga funktioner digitaliseras vilar också en del av samhällets infrastruktur på digitala tjänster. En del av samhället där digitala tjänster är framstående är lokaltrafiken, där mobilapplikationer idag används för försäljning av biljetter och planering av resor. LÄS MER

 4. 4. Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Linnéa Bergström; [2020]
  Nyckelord :SLU; rödlistade kärlväxter; ekologi; skötselplan;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden är viktig ur flera perspektiv men nu är den hotad. Över 400 arter av kärlväxter är rödlistade och det drabbar även t.ex. humlor, bin och fjärilar. LÄS MER

 5. 5. Kalle och Chokladfabriken –En jämförelse mellan bok och film

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Landberg; Linnea Wilén; [2020]
  Nyckelord :Norm; Kalle och Chokladfabriken; normsystem; Roald Dahl; bok och film; children norms;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genom boken och filmen Kalle och chokladfabriken, beskriva hur Willy Wonka framställs, och hur han kan relateras till Dahls liv. Vi undersöker även vilka normsystem som blir framträdande i båda medierna samt hur Oompa-Loompiernas låtar ändrar form och hur olika aspekter beskrivs. LÄS MER