Sökning: "Linnéa Eidering"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Eidering.

  1. 1. Barns upplevelser av sjukvårdsvistelse i samband med kortvarig sjukdom

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linnéa Eidering; Sofie Hammar; [2020-08-05]
    Nyckelord :Barn; upplevelser; kortvarig sjukdom; sjukhus; akutsjukvård;

    Sammanfattning : Barn som patientgrupp förekommer inom alla sjukvårdsinrättningar men detsaknas forskning som lyfter barns upplevelser av att vistas på sjukhus, i synnerhet när detgäller akutsjukvård och vid kortvarig sjukdom. Tidigare forskning har fokuserat på personaloch föräldrars perspektiv. LÄS MER