Sökning: "Linnéa Forsman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnéa Forsman.

 1. 1. Genusperspektiv i förskolans inomhusmiljö : En studie om förskollärares förhållningssätt till genus i förskolans inomhusmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Susanne Forsman; Linnèa Hagström; [2019]
  Nyckelord :Gender perspective; Gender stereotyped norms; Gender system; Indoor Environment; Preschool teacher perspective; Förskollärarperspektiv; Genusperspektiv; Genussystem; Inomhusmiljö; Könsstereotypa normer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till genus och könsstereotypa normer, och hur detta förhållningssätt i sin tur påverkar utformningen av inomhusmiljön i förskolan. Studien utgår från en kvantitativ enkätundersökning, med en kvalitativ del där respondenterna gett egna kommentarer. LÄS MER

 2. 2. Rekonstruktörens möjlighet att avhända sig uppgifter externt i förhållande till rättssäkerheten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Widercrantz; Therése Forsman; [2016]
  Nyckelord :Företagsrekonstruktion; rekonstruktion; rekonstruktör; avhända; delegera; delegering; rekonstruktör; rättssäkerhet; insolvensrätt; mellanman; ombud; obestånd; extern part;

  Sammanfattning : Lagen om företagsrekonstruktion infördes i svensk rätt med syfte att ge företag med god affärsidé möjlighet att bli lönsamt igen efter att ha hamnat i en ekonomisk kris. Det handlar således om företag som är nödvändiga för marknaden. LÄS MER

 3. 3. Effekter av lågkolhydratkost bland personer med övervikt och fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Fanny Forsman; Linnéa Lövgren; [2016]
  Nyckelord :lågkolhydratkost; övervikt; fetma; viktnedgång; kosthållning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av människor som är överviktiga/drabbade av fetma ökar ständigt. Detta kan bero på förändrade levnadsvanor som gjort att människor idag äter allt mer onyttigt och den fysiska aktiviteten minskat, vilket i sin tur kan leda till övervikt och fetma. LÄS MER

 4. 4. Hälsorelaterad livskvalitet efter total höftprotesoperation - en kvantitativ studie om könets och utbildningsnivåns påverkan på hälsorelaterad livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Forsman; Linnea Oldsberg; [2015-06-22]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; total höftprotesoperation; EQ-5D; kön; utbildningsgrad; Health-related quality of life; total hip replacement; EQ-5D; sex; education level;

  Sammanfattning : Introduction: Sex and education level has demonstrated effects on health status.Osteoarthritis is a widespread disease that causes reduced health-related quality of life and isthe most common reason for total hip replacement. LÄS MER

 5. 5. Någon kunde ha förberett mig för detta : En litteraturstudie om sexuell hälsa och gynekologisk cancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Forsman; Linnea Hedman; [2015]
  Nyckelord :Gynecological cancer; sexual health; female; experience; information needs; Gynekologisk cancer; sexuell hälsa; kvinna; upplevelse; informationsbehov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gynekologisk cancer är ett utbrett spektrum av cancersjukdomar bland kvinnor och behandlingarna har betydelse för upplevelsen av den sexuella hälsan. Den sexuella hälsan är viktig för människans totala upplevelse av hälsa. Om den sexuella hälsan upplevs otillfredsställande kan ett lidande uppstå. LÄS MER