Sökning: "Linnéa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Linnéa Johansson.

 1. 1. The United States involvement in Yemen : A case study with rational and humanitarian reasoning of the involvement, influence and its objective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :United States; Yemen; Middle East; Saudi Arabia; Responsibility to protect; Rational choice theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine why the US is involved in Yemen’s civil war and what factors are contributing to its involvement, particularly if the US involvement in Yemen is based on self-interest or humanitarian motives. As a qualitive desk study, this research uses rational choice theory and the humanitarian intervention framework as its analytical framework. LÄS MER

 2. 2. Nedskalning av globala visioner till lokala klimatstrategier : En analys av Oslo kommuns klimatstrategi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Adolfsson; Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Climate strategy; Global vision; Downscaling climate policy; Local climate work; Municipal strategies; CCS; Climate goals; Sustainability work; Climate adaptation; Klimatstrategi; Global vision; Nedskalning av klimatpolitik; Lokalt klimatarbete; Kommunala strategier; CCS; Klimatmål; Hållbarhetsarbete; Klimatosmtällning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur nedskalning av en global vision till en lokal kontext tar sig uttryck i Oslo kommuns klimatstrategi. Valet av Oslo kommuns klimatstrategi som studieobjekt baserades på Oslos samarbete med UN-Habitat samt utnämnandet av Oslo till Europas miljöhuvudstad 2019 och Norges petroleumverksamhet. LÄS MER

 3. 3. Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Linnéa Maijanen; [2021]
  Nyckelord :Accounting Quality; Audit; Female representation; Gender balance; boardrooms; Redovisningskvalitet; Revision; Kvinnlig representation; Könsbalans; Styrelser;

  Sammanfattning : Titel: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Johannes Johansson och Linnéa Maijanen Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Sedan den obligatoriska revisionens borttagande för mindre aktiebolag i Sverige har det pågått en ständig debatt om dess konsekvenser, vilket påståtts leda till fler fel i årsredovisningar. Omfattade forskning har bedrivits kring den frivilliga revisionens fördelar, men frågan huruvida revision leder till faktisk ökad redovisningskvalitet har lämnats utan svar. LÄS MER

 4. 4. "Man ska språkduscha barn" : Förskollärares kunskaper om och erfarenheter av lärandeappen Polyglutt utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Amanda Johansson; Linnea Sydvart; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; Multilingualism; Polyglutt; Sociocultural perspective; Translanguaging.; Digitala verktyg; Flerspråkighet; Polyglutt; Sociokulturellt perspektiv; Translanguaging. ;

  Sammanfattning : This study aims to find out the preschool teachers 'experiences and competence about the learning app Polyglutt and in what way Polyglutt can contribute to children's multilingualism from the preschool teachers' perspective. The study has been conducted with the help of semi-structured interviews with ten licensed preschool teachers. LÄS MER

 5. 5. Sommarlovets påverkan på flerspråkiga barns svenska muntliga narrativer; en analys på mikro- och makronivå

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Linnea Johansson; Simon Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sommarlov; Flerspråkighet; Narrativ Förmåga; Mikronivå; Makronivå.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att bidra med information om sommarlovets påverkan på den svenska muntliga narrativa förmågan hos flerspråkiga skolbarn. Metod: Inspelningar av 74 flerspråkiga skolbarns muntliga narrativer till MAIN:s sekvensbilder utförda precis före sommarlovet och precis efter sommarlovet transkriberades och bedömdes på mikro- och makronivå. LÄS MER