Sökning: "Linnéa Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden Linnéa Karlsson.

 1. 1. Vardagsteknik på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Taffo; Klara Hjort Magnusson; Linnéa Karlsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Teknik; vardagsteknik; förskolegården; förskola; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka möjligheter att erfara vardagsteknik som förskollärarna erbjuder barnen på förskolegården samt hur förskollärare beskriver att de undervisar om vardagsteknik på förskolegården. För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: i vilka situationer och hur används förskolegården för att synliggöra vardagsteknik för barnen?, vilka svårigheter redogör förskollärarna för i relation till undervisning om vardagsteknik på förskolegården? samt vilka möjligheter redogör förskollärarna för i relation till undervisning om vardagsteknik på förskolegården?. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering och framtidens HR-arbete - Påverkar digitaliseringen rekryteringsprocessen & yrkesidentiteten hos HR-praktiker?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linnea Kling; Oskar Karlsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :AI; Digitalisering; HR; Rekrytering; Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt hur digitaliseringen av rekryteringsprocessen påverkar HR-praktikers arbete och yrkesidentiteter. Syftet var att genom intervjuer fånga dessa upplevelser för att sedan koppla ihop med teorier och tidigare forskning på området. LÄS MER

 3. 3. MITT LILLA HJÄRTA - Hur föräldrar till barn med medfött hjärtfel upplever tiden efter hjärtoperation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Ingemarsson; Tilda Karlsson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Föräldrar; upplevelser; barn; medfött hjärtfel; hjärtoperation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medfött hjärtfel drabbar ca 2000 barn varje år. Av dessa barn behöver två tredjedelar genomgå kirurgi för att åtgärda hjärtfelet. Föräldrar till barnen upplever varierande känslor och löper högre risk för att drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i förskolan - Utifrån förskollärares resonemang. ”Vi har böcker, vi har tid och vi har barnen så vi ska bara göra det” : En kvalitativ intervjustudie med förskollärare om högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Linnea Alvarado; Elina Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; barns språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; boksamtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt senaste rapporten från PIRLS fortsätter skriv- och läsförståelse hos barn i årskurs 4 att minska, vilket enligt Skolverket är oroväckande. Förskolan är en betydelsefullarena där barn skapar en tidig nyfikenhet till läsningen, och där barnens intresse för att läsa på egen hand skapar en god grund för att vända den negativa trenden senare i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Unconditional cash transfers to single mothers effective for child education? – Using a historical policy experiment

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Unconditional cash transfers; needs-based cash grants; welfare targeting; human capital development accumulation; skill formation technology; regression kink design;

  Sammanfattning : In this thesis, I examine whether unconditional cash transfers to poor femaleheaded households have an effect on children’s educational attainment. Using a historical Swedish child allowance policy that targeted unconditional cash transfers to widow mothers with an income below a poverty threshold, I lay out a credible identification strategy, to test the hypothesis with a regression kink design. LÄS MER