Sökning: "Linnéa Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Linnéa Larsson.

 1. 1. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; Linnéa Larsson; Nathalie Thomsson; [2019]
  Nyckelord :avfallshierarkin; cirkulär ekonomi; hållbar klädkonsumtion; konsument inkluderande; slit och släng;

  Sammanfattning : Det råder idag en “slit och släng” kultur i samhället vilket kännetecknas av att konsumenter köper nya varor och slänger dem när de inte längre fyller sin funktion. Klädindustrin är en av de branscher där “slit och släng” kulturen är som mest påtaglig. LÄS MER

 2. 2. Immediate breast reconstruction after mastectomy at Örebro University Hospital

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Linneá Larsson; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; Immediate breast reconstruction; Mastectomy; Contraindications; Radiotherapy;

  Sammanfattning : Abstract Introduction Immediate breast reconstruction (IBR) can be offered to breast cancer patients after mastectomy. A satisfactory breast symmetry has positive effects on psychosocial morbidity, quality of life and body image. The frequency of IBR were in 2017 in Region Örebro County 4%, lower than the national target on 20%. LÄS MER

 3. 3. Kritiska framgångsfaktorer vid införandet av affärssystem : En fallstudie ur ett användar–projektgruppsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnea Larsson; [2019]
  Nyckelord :ERP implementation; Critical success factors; Enterprise resource planning system; Enterprise system; ERP systemimplementation; adopting ERP; Benefits with ERP systems; ERP efficiency; Affärssystem; Kritiska framgångs faktorer; Affärssystem införande; Fördelar med affärssystem;

  Sammanfattning : I takt med den digitaliserade utvecklingen har användning och anskaffning av affärssystem inom företag och organisationer blivit allt vanligare. Orsaken till att företag och organisationer använder affärssystem är för att effektivisera och automatisera sina affärsprocesser och informationsflöde inom företag och organisationer men också för att upprätthålla ett jämnt tempo med sina konkurrenter. LÄS MER

 4. 4. Människor i väglöst land : En studie om hur journalisten Eric Forsgren gestaltade Norrbottens befolkning i visuell media under 1950 och 1960-talen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linnéa Larsson; Anna-Karin Selström Lundin; [2019]
  Nyckelord :Norrbotten; Framing; representation; visual media; eric forsgren; prejudice; sami people; laestadiande; norrbotten; gestaltning; representation; visuell media; eric forsgren; fördomar; samer; laestadianer;

  Sammanfattning : I denna studie undersökts hur Eric Forsgren gestaltade den norrbottniska befolkningen i visuell media under 1950 och 1960-talen. I studien genomförs en kvalitativ innehållsanalys, som kopplas till tidigare forskning och teorier om gestaltning och representation. LÄS MER

 5. 5. How does Event Marketing work on Social Media? : A qualitative study exploring Event Marketing in a Social Media context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Louise Larsson; Sophie Längvik; Linnéa Kjörling; [2019]
  Nyckelord :Event marketing; communication; social media; experience; event marketing on social media; marketing events on social media.;

  Sammanfattning : Background: Event marketing is a way for businesses to entertain consumers and promote the brand or product through the use of events. Within event marketing, entertainment, excitement and enterprise are important concepts to include in order to create a successful event. Purpose: The purpose is to explore event marketing in a social media context. LÄS MER