Sökning: "Linnéa Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Linnéa Nilsson.

 1. 1. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnéa Nilsson; Julia Herlöfsson; [2021]
  Nyckelord :Delat ledarskap; Kommunikation; Chefer; Kvalitativ; Ledarperspektiv; Kön; För- respektive nackdelar; Fenomenografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Återhämtning vid distansarbete under covid-19 : Betydelsen av socialt stöd och konflikt mellan arbete och privatliv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnéa Nilsson; Sara Borén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av covid-19 har distansarbetet i Sverige ökat markant. Att arbeta hemifrån har förändrat social arbetsgemenskap samt försvårat gränsdragning mellan arbete och fritid. LÄS MER

 3. 3. Jag blir motiverad när... : En kvantitativ studie om vilka multiplikationsmetoder som motiverar elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Tea Adolfsson; Linnéa Nilsson; Nadja Molazem Ehtesham Olsson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; multiplikation; multiplikationsmetoder; inre och yttre motivationsfaktorer.;

  Sammanfattning : Den här empiriska forskningsrapporten riktar in sig på vilka metoder samt vilka inre och yttre faktorer som motiverar elever till att träna multiplikation. Undersökningen har genomförts på två skolor i årskurs 5. Forskningsmetoden som tillämpats för att besvara frågeställningarna är av kvantitativ karaktär och utgörs av en enkät. LÄS MER

 4. 4. Vägen till framgång : En studie om vilka faktorer som påverkar revisorns prestation på revisorsexamen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erika Lundqvist; Linnea Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Auktoriserad revisor; Revisorsexamen; Akademisk utbildning; Revisorsprofession; GRIT; Revisionsbyrå.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att de nya utbildningskraven som togs i bruk 2018 förändrar revisorns väg fram till auktorisation förblir revisorsexamen densamma. Provet ska fortfarande säkerställa att revisorn besitter tillräckligt med kompetens och erfarenhet för att utföra lagstadgad revision. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :shpresa Iseni; linnéa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnohälsa; upplevelse; kvinna; livskvalitet;

  Sammanfattning : Av alla kvinnor beräknas en av tio ha endometrios. Den långvariga sjukdomen drabbar kvinnorna med symtom så som smärta. Kvinnornas livskvalitet påverkas av fördröjd diagnostisering. Personliga erfarenheter och attityder hos vårdpersonal kan vara avgörande för hur kvinnorna upplever bemötandet. LÄS MER