Sökning: "Linnéa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Linnéa Persson.

 1. 1. ATT HANDLA MED HÄNSYN - En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av ICAs reklamfilmer under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wilma Haugsnes; Linnéa Persson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Covid-19; ICA; Reklam; Dagligvaruhandel; Pandemi; Taylor’s six segment message strategy wheel; Bildsemiotiken; Reklaminnehåll;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida reklaminnehåll har ändrats under pandemin och i så fall hur pandemin presenteras i reklaminnehåll.Teori: Studiens teoretiska ramverk består av Taylor’s six segment message strategywheel och bildsemiotiken.Metod: Kvantitativ metod i kombination med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. ATT VÄLJA ELLER ICKE VÄLJA LÄROMEDEL : En studie av faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Persson; Henrik Lidfalk; [2021]
  Nyckelord :Läromedelsgranskning; läromedelsval; läromedelsstrategi; basläromedel; engelska; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Arbetet, med utgångspunkt i tidigare forskning, söker genom en enkätundersökning och intervjuer svar på vilka faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska i årskurs 4-6. Bakgrunden beskriver inte bara läromedelsgranskningens historia utan tar också upp nutida debatt om läromedelsgranskning och visar också på olika perspektiv på läromedel samt olika faktorer som kan påverka läromedlet och lärarens val. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters perspektiv på anpassad annonsering : En kvalitativ studie om konsumenters attityder till individanpassad annonsering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linnea Nordlund; Linda Persson; [2021]
  Nyckelord :Personalized advertising; attitudes; social media; Facebook; Instagram; Individanpassad annonsering; attityder; sociala medier; Facebook; Instagram;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Vi arbetar med fysisk aktivitet eftersom det står i läroplanen” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares arbete med fysisk aktivitet i förskolan utifrån KASAM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madelene Wallin Börjesson; Linnea Persson; [2021]
  Nyckelord :Preeschool; physical activity; KASAM; preeschool teacher; movement; Förskola; fysisk aktivitet; KASAM; förskollärare; rörelse;

  Sammanfattning : The purpose of this study is, with help from KASAM, to describe how preschool teachers work with physical activity. The study consists of qualitative interviews made with eight preschool teachers from three different preschools. LÄS MER

 5. 5. Fritidspersonals syn på specialpedagogik samt inkludering i deras fritidspedagogiska verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linnéa Persson; Johanna Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på kunskap om hur fritidspersonal uppfattar vad specialpedagogisk verksamhet är för dem, i relation till hur fritidshemmets pedagogiska verksamhet ser ut. Vi har velat få ta del av hur fritidspersoanl säger sig arbeta utifrån deras tolkning av specialpedagoisk kunskap i fritidshemsverksamheten. LÄS MER