Sökning: "Linnéa Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Linnéa Pettersson.

 1. 1. Ökad förskrivning av läkemedel - en effekt av långa vårdköer? En undersökning av sambandet mellan tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin och förskrivning av antidepressiva läkemedel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linnéa Pettersson; Madeleine Sjöquist; [2020-07-03]
  Nyckelord :Antidepressants; child and adolescent psychiatry; mental illness; public health problems; waiting time;

  Sammanfattning : In recent years, access to child and adolescent psychiatry has declined. At the same time, there has also been a rapid increase in prescription of antidepressants, particularly to children and young adults. LÄS MER

 2. 2. Den perioperativa sjuksköterskans upplevelser av informationsöverföring, pre- och postoperativt : Litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Pettersson; Sofie Klintsäter; [2020]
  Nyckelord :Experience; information transfer; patient handoff; perioperative care; perioperative nurse; operating theatre nurse; Informationsöverföring; operationssjuksköterska; patientöverlämning; perioperativ sjuksköterska; perioperativ vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsöverföring sker kontinuerligt i den perioperativa vården. Det anses vara ett riskmoment när patient och information överförs till ny personal och vårdenhet. LÄS MER

 3. 3. Marknads- eller CSR-logik? : En studie av vilka institutionella faktorer som påverkar legitimiteten i den nordiska flygbranschens hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linnéa Rosander Bäckström; Sofia Fahlin; Åsa Pettersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kreditgivarens låneprocess och dess inverkan på företagets möjlighet till finansiering : En kvalitativ studie gjord på svenska företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Moa Vikström; Linnea Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förr i tiden var det många som kallade världen för ett industrisamhälle, men med tiden har detta mynnat ut och blivit allt mer ett tjänstesamhälle där många entreprenörer idag väljer att driva ett tjänsteföretag. På grund av detta har de immateriella tillgångarna blivit en allt viktigare faktor för företagen i de fall som de vill utveckla sin verksamhet och då är det viktigt att dessa tillgångar även räknas med i en kreditbedömning av företag. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av livet efter stroke i yrkesverksam ålder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Pettersson; Linda Rydberg; [2019]
  Nyckelord :Stroke; upplevelser; patientperspektiv; yrkesverksam ålder;

  Sammanfattning : Stroke är en vanligt förekommande sjukdom världen över. År 2017 drabbades drygt 25 000 personer i Sverige av stroke, varav cirka 4000 var under 65 år. Stroke kan leda till både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och är den vanligaste orsaken till permanent funktionsnedsättning hos vuxna. LÄS MER