Sökning: "Linnéa Waldekranz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Waldekranz.

  1. 1. Relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD hos barn i förskoleåldern : En systematisk litteraturstudie över det senaste decenniets forskning

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Linnéa Waldekranz; [2019]
    Nyckelord :Preschool; Executive Functions; EF; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD; Förskola; Exekutiva Funktioner; Systematisk Litteraturstudie;

    Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att redogöra för relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn i förskoleåldern. Resultatet indikerar en stark relation främst mellan inhibering och ADHD, men även att barn med ADHD överlag har större svårigheter med exekutiva funktioner än andra barn. LÄS MER