Sökning: "Linnéa Widlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Widlund.

  1. 1. ”Så en viss bedömning gör man ju” : En kvalitativ studie om förskolepedagogers beskrivningar av komplexiteten kring att bedöma barns behov och anpassa förskoleverksamheten därefter.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

    Författare :Ida Johansson; Linnéa Widlund; [2018]
    Nyckelord :förskola; lärande; utveckling; behov; stimulans; bedömning; socialkonstruktivism;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur förskolepedagoger uttrycker att de bedömer barns behov samt anpassar undervisning och förskoleverksamhet därefter. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes tre fokusgruppssamtal med tre olika arbetslag. LÄS MER