Sökning: "Linnéa Zallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Zallin.

  1. 1. Hälsa - ett livslångt lärande : Lärarnas syn på hälsa och hur det förmedlas i undervisningen

    M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Adam Andersson; Linnéa Zallin; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring och arbetar med begreppet hälsa på lektionerna i idrott och hälsa. De frågeställningar som besvaras är: Hur tolkar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa?Vilka didaktiska val gör läraren för att undervisa i hälsa?  Metod Metoden som användes i detta arbete var kvalitativ och empiri baserades på intervjuer. LÄS MER