Sökning: "Linn Alexandersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linn Alexandersson.

 1. 1. Political reservations and women’s economic activity in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linn Alexandersson; [2020-07-10]
  Nyckelord :Economic activity; India; social norms; political reservation; gender inequality; stereotypes; Panchayati Raj;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Turismdriven centrumförskjutning? : Exempel från svenska fjällen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Linn Alexandersson; [2019]
  Nyckelord :tourism; ski resorts; mountain municipalities; center displacement; center; periphery;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study population change in tourism intensive mountain municipalities. Then to investigate whether center displacement takes place from the municipality center to the area with growing tourism. Areas of growing tourism have in this study been delimited to ski resorts. LÄS MER

 3. 3. The relationship between foreign direct investment and socio-economic development in Latin America and the Caribbean

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linn Alexandersson; Gabriella Myrbäck; [2017-05-30]
  Nyckelord :Foreign direct investment; FDI; economic growth; Latin America and the Caribbean; panel data; socio-economic development;

  Sammanfattning : This study examines the effect of FDI in Latin America and the Caribbean from 1995 to 2014. Furthermore, the study investigates the relationship between FDI and the social development, compared to the relationship between FDI and GDP per capita. This is investigated through a cross-country analysis with panel data. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar svenska : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Alexandersson; Stina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; patientsäkerhet; språkbarriär; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eftersom en ökad invandring råder i Sverige, vilket medför att fler icke svensktalande patienter söker sig till sjukvården, ställs höga krav på integrering i svensk sjukvård. Den språkbarriär som uppstår kring dessa patienter gör att god vård med målet att främja hälsa och lindra lidande försvåras. LÄS MER

 5. 5. Beaktandet av barnets vilja i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge: -En kvalitativ analys av domar från Örebro Tingsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Alexandersson; Hanna Jäglin; [2017]
  Nyckelord :Barnet; barns rättigheter; barnets vilja; vårdnadstvister; barnperspektiv; barnets perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Örebro tingsrätt beaktar barnets vilja i sina domar gällande vårdnad, boende och umgänge. Studien grundar sig på en kvalitativ dokumentgenomgång, där 30 domar från år 2016 har studerats. En tematisk innehållsanalys har genomförts, i syfte att tolka och förstå domarna. LÄS MER