Sökning: "Linn Backman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Backman.

  1. 1. Jag älskar mitt jobb men... : Aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar omvårdnadskvalitén

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Linn Backman; Therese Kleveland; Malin Wetterlöv; [2016]
    Nyckelord :Quality of care; Work environment; Nurse; Omvårdnadskvalitet; Arbetsmiljö; Sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Genom att ta reda på vad det är i sjuksköterskors arbetsmiljö som kan påverka omvårdnadskvalitén kan sjuksköterskor få större möjlighet att utforma sin ideala arbetssituation och i förlängningen ge den bästa tänkbara omvårdnaden. Syftet med litteraturstudien var därför att undersöka aspekter i sjuksköterskors arbetsmiljö som påverkar omvårdnadskvalitén. LÄS MER