Sökning: "Linn Bergenfelz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Bergenfelz.

  1. 1. On Truth and Ideology in International Criminal Law

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Linn Bergenfelz; [2012]
    Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker de internationella tribunalernas uppfattning om, och beskrivning av, det förflutna. Texten rör sig kring begreppen fred och försoning, vilka kvalificeras i människorätts-principen ‘non-repetition’, eller ‘icke-upprepning’, av tidigare förbrytelser. LÄS MER