Sökning: "Linn Berkelund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Berkelund.

 1. 1. Nitrifierande mikrobiella samhällen som indikatorer för förorenad jord : Jämförelse av den genetiska och funktionella potentialen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linn Berkelund; [2018]
  Nyckelord :contaminated soil; copper; PAH; nitrification; microorganisms; AOA; AOB; Nitrospira; Nitrobacter; förorenad mark; koppar; PAH; nitrifikation; mikroorganismer; AOA; AOB; Nitrospira; Nitrobacter;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ungefär 25 000 riskklassade förorenade områden samt ännu fler områden som potentiellt är förorenade. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för olika förorenade ämnen. LÄS MER

 2. 2. HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN I GÄVLEÅSEN : Analys av stabila syreisotoper och kemiska parametrar samt beräkning av flöden i Gävleåsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin Bergman; Linn Berkelund; Maria Nylander; Malin Olsson; Terese Renström; [2016]
  Nyckelord :Syreisotoper; Gävleåsen; Gavleån; blandningsförhållande; Darcys lag; flöden; kloridjoner; hydrogeologiska förhållanden; akvifer; hydraulisk konduktivitet; dricksvatten;

  Sammanfattning : Detta projekt behandlar hur vatten rör sig i Gävleåsen, det vill säga åsens hydrogeologiska förhållanden. Gävle kommun tar sitt dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. LÄS MER