Sökning: "Linn Björnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Björnberg.

  1. 1. Faktorer som påverkar omvårdnaden av patienter med HIV/AIDS: En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Linn Björnberg; Rikard Persson; [2020]
    Nyckelord :HIV AIDS; litterature review; nurse; person centred care.; HIV AIDS; litteraturöversikt; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska.;

    Sammanfattning : akgrund: Sjuksköterskans huvudansvar är att tillgodose god och säker omvårdnad till sinapatienter. Detta innebär ett fysiskt patientnära arbete. Att arbeta patientnära innebär attsjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan exponeras för HIV. Oavsett var sjuksköterskanarbetar kan hen komma i kontakt med personer med HIV. LÄS MER