Sökning: "Linn Callderyd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Callderyd.

  1. 1. Livskvalitet efter njurtransplantation

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ellen Sandell; Linn Callderyd; [2022-02-07]
    Nyckelord :Kidney transplantation; Kidney recipient; Quality of life; Experience;

    Sammanfattning : Bakgrund: Cirka en miljon personer i Sverige har nedsatt njurfunktion och symtom på det visar sig inte förrän njurfunktionen är kraftigt försämrad. Vid njursvikt är dialys en behandling för många men för personer med njursvikt i slutstadiet kan transplantation bli aktuellt. LÄS MER