Sökning: "Linn Durefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Durefelt.

  1. 1. FN:s Milleniemål och deras påverkan på den svenska biståndspolitiken

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Linn Durefelt; [2011]
    Nyckelord :svensk biståndspolitik; FN:s millenniemål;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study to what extent the UN millennium development goals have influenced Sweden’s development policy. The research method that I have used is a qualitative text analysis and I have studied the ideas in governmental texts and millennium development goals reports from 1995-2008. LÄS MER