Sökning: "Linn Ejderström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Ejderström.

  1. 1. "Att räcka till - ett ständigt pusslande" : En studie om kvinnliga undersköterskors upplevelse av att kombinera arbetsliv med familjeliv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Linn Ejderström; Daniela Hernandez Skoog; [2019]
    Nyckelord :work-life balance; obekväm arbetstid; jämställdhet; familjeliv; arbetsliv; undersköterskor;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker kvinnliga undersköterskors upplevelser av att kombinera arbetsliv med familjeliv under tiden som de är småbarnsföräldrar. Empirin till studien utgörs av semi-strukturerade intervjuer. Studien har utgått från en fenomenologisk ansats med fokus på att nå respondenternas subjektiva upplevelser kring ämnet. LÄS MER