Sökning: "Linn Frisell Cramfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Frisell Cramfelt.

  1. 1. Uppsala stadsomvandling : Omvandlingsprojekts effekt på stadsmiljön ur ett urbanmorfologiskt perspektiv

    Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Linn Frisell Cramfelt; [2021]
    Nyckelord :urban morphology; urban transformation; transformation projects; Uppsala; urbanmorfologi; stadsomvandling; omvandlingsprojekt; Uppsala;

    Sammanfattning : Examensarbetets huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur stora omvandlingsprojekt påverkar en stadsmiljös karaktär. Detta har utförts genom en fallstudie av Uppsala, en stad i en av den mest expansiva tillväxtområdena i Europa. Det tillhör ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på hållbara stadsdelar och städer. LÄS MER