Sökning: "Linn Gillberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Gillberg.

  1. 1. Fjäril blir till sommarfluga - problematik i översättning från danska till svenska

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

    Författare :Linn Gillberg; [2005]
    Nyckelord :översättning; danska; translation from danish to swedish;

    Sammanfattning : Denna undersökning tar sig an problematiken i översättning från danska till svenska. Då litteratur och tidigare forskning i ämnet är mycket sparsam, bygger undersökningen framförallt på erfarenheter från verksamma dansk-svenska översättare. LÄS MER