Sökning: "Linn Hård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Hård.

  1. 1. En hård- och mjukvaras väg från beslut till informationsdisk : en utvärdering vid Stadsbiblioteket i Umeå

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Linn Lindgren; [2011]
    Nyckelord :IT; hårdvara; mjukvara; utvärdering; kommunikation; kompetens; IT-kompetens; uppdateringar;

    Sammanfattning : Kompetens inom informationsteknologi är någonting som är av stor vikt i bibliotekarieyrket. Kunskapen är till stor del beroende av hur information om mindre och kontinuerliga uppdateringar och förändringar inom hårdvara och mjukvara nårpersonal i informationsdisk. LÄS MER