Sökning: "Linn Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Linn Johansson.

 1. 1. Folkbokföringens ettårskrav i förhållande till rätten till fri rörlighet för arbetstagare och arbetssökande inom EU - En undersökning av Skatteverkets tillämpning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Johansson; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En person som blir folkbokförd i Sverige för första gången tilldelas ett personnummer som utgör en unik identitetsbeteckning. I mångt och mycket kan personnumret ses som en nyckel till det svenska samhället då det används till många saker och avsevärt underlättar en persons vardagsliv i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. FÖR LITEN FÖR ATT DÖ : Allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livet slut - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jessica Johansson; Linn Winberg; [2018]
  Nyckelord :Barn; Barnsjukvård; Palliativ vård; Sjuksköterska; Sjuksköterskans upplevelser; Upplevelser; Vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn vårdas palliativt kan sjuksköterskan möta barn i åldrarna 0–18 år. Detta åldersspann gör den palliativa barnsjukvården mer komplex än övrig palliativ vård. Tidigare forskning visar att den palliativa vården av barn har en känslomässig påverkan på sjuksköterskan som har en central roll i vården. LÄS MER

 4. 4. Med medborgarengagemang som utgångspunkt - Samverkan för hållbar utveckling i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Linn Johansson; Heidi Svensson; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Urban Development; Citizen Engagement; Participation; Involvement; Democracy; Ekologiskt fotavtryck; Hållbar stadsutveckling; Delaktighet; Deltagande; Dialog; Demokrati;

  Sammanfattning : I takt med att städerna växer ökar även deras negativa miljöpåverkan, städerna står idag för cirka 70 procent av världens koldioxidutsläpp. Städerna och dess medborgare har en betydande roll i arbetet med att minska miljöpåverkan och uppnå en hållbar utveckling vilket tydliggörs i de globala målen. LÄS MER

 5. 5. Att vårda kvinnor i samband med inducerad abort - Barnmorskors och sjuksköterskors erfarenheter : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Isabelle Johansson; Linn Westin; [2018]
  Nyckelord :Induced abortion; post abortion care PAC ; midwives experiences of abortion care; nurses experiences of abortion care; Abort; inducerad abort; abortvård; barnmorskors erfarenheter av abortvård; sjuksköterskors erfarenheter av abortvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor och sjuksköterskor världen över möter och vårdar kvinnor som av olika skäl genomför en inducerad abort. Det kan vara en utmaning som kräver både kunskap och stöd för dem som arbetar inom abortvården. LÄS MER