Sökning: "Linn Josefsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linn Josefsson.

 1. 1. Utveckling av ett mätinstrument för operationssjuksköterskans vårdtyngd inriktning ortopedi: En pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Henriët; Linn Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; Operationssjukvård; Ortopedi; Vårdtyngdsmätning; Patientsäkerhet; Kvalitetsutveckling; Innehållsvaliditet; Content validity index; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av att utvärdera arbetsbelastning och patientsäkerhet genom vårdtyngds-mätning har påtalats i såväl Sverige som internationellt. I nuläget saknas dock nationella mätinstrument för vårdtyngd. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet och sexuell hälsa efter amputation av extremitet. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erika Faritzson; Linn Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Amputation; livskvalitet; sexuell hälsa; protes; kommunikation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Amputation av extremitet har visat sig ha en påverkan på livskvalitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att belysa aspekter som påverkar patienter med amputerad extremitets livskvalitet och sexuella hälsa. En litteraturstudie har genomförts där totalt tio vetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens brottsofferstödjande insatser. Möjligheter, hot och framtida utmaningar.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linn Wiklander Josefsson; [2015]
  Nyckelord :Socialtjänsten; Social Services; Brottsoffer; Victims of crime; Nyckelpersonsintervjuer; Key informant interview; Symbolpolitik; Symbolic politics;

  Sammanfattning : Intresset för brottsofferfrågor har vuxit sig allt starkare i Sverige under de senaste årtiondena. Socialtjänsten är den instans som har det lagstadgade ansvaret att erbjuda brottsoffer den hjälp och det stöd de behöver. Idag tyder dock mycket på att det föreligger stora brister i socialtjänstens brottsofferstöd. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Linn Johansson; Ann-Christine Josefsson; [2008]
  Nyckelord :hjärtsvikt; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett allvarligt sjukdomstillstånd som påverkar det dagliga livet och ökar med stigande ålder.Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att leva med hjärtsvikt.Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som metod. Sökning av artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. LÄS MER