Sökning: "Linn Müller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Müller.

  1. 1. Asylprocessen - hur påverkas den psykiska hälsan och vilka behov kan tillgodoses av sjuksköterskan.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Liess Chadi; Linn Müller; Anna Olofsson; [2014-12-02]
    Nyckelord :asylsökande; psykisk hälsa; asylprocess;

    Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drivs miljontals människor på flykt runtom i världen. Detta har ställt krav på mottagarländernas omhändertagande av asylsökande, krav som inte alltid uppfylls och som resulterar i ett stort psykiskt lidande hos flyktingar. LÄS MER