Sökning: "Linn Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Linn Magnusson.

 1. 1. MIN KROPP, MITT VAL En kvalitativ studie om kvinnors självbestämmande och upplevelser av abort relaterat till partners och kvinnosjukvården.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Magnusson; Emelie Ottosson; [2021-08-25]
  Nyckelord :self-determination; abortion; support; relationship; women s healthcare;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to examine the importance assigned to the partner whenpregnant women are faced with the decision to have an abortion. We also wantedto examine women’s encounter with the women’s healthcare and what it looks likeduring an abortion. The method we used was qualitative interviews to answer ouraim and research questions. LÄS MER

 2. 2. Cheerleaders upplevelse av återgång till träning efter långvarig skada : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Strömwall; Linn Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Cheerleading; Fysioterapi; Långvariga skador; Återgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cheerleading är en relativt ny, snabbt växande lagsport i Sverige där alla medlemmar i ett lag tilldelas en speciell position. Många riskfyllda moment förekommer inom sporten och skador är vanligt, vilket leder till att utövarna därmed vilar från träning. LÄS MER

 3. 3. ”JAG FÅR VARA PROFFS PÅ DET JAG KAN!” : En hermeneutisk studie om högstadielärares erfarenheter av arbetet som ämneslärare utan mentorskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanarya Al-hakim; Linn Magnusson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; Den andres blick; arbetsbelastning; högstadielärare; mentorskap; hermeneutik.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om högstadielärares upplevelse av sin arbetssituation. Syftet med studien är att synliggöra högstadielärarnas subjektiva upplevelse kring deras arbetssituation när de inte längre behöver vara mentorer och undervisande lärare samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Synen på surrogatmoderskap i svensk rätt - med särskilt fokus på ett barns rätt att få en tilltänkt moder rättsligt fastställd som förälder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Magnusson; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; principen om barnets bästa; mater est-principen; artikel 8 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda hur synen på surrogatmoderskap har utvecklats i svensk rätt, och om avsaknaden av reglering av fastställande av utländskt moderskap är tillfredsställande. Frågan om avsaknaden av reglering ska ses i förhållande till barnets bästa och barnets rätt till respekt för privatliv enligt artikel 8 Europakonventionen (EKMR) för de barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet. LÄS MER

 5. 5. ATT GÅ FRÅN ARBETSSÖKANDE TILL ANSTÄLLD En kvalitativ intervjustudie av rekryterares uppfattningar om ett företags värdegrund i anställningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jessica Magnusson; Linn Karlsson; [2017-09-29]
  Nyckelord :diskurs; subjekt; styrning; värdegrund; värderingar; anställningsprocess; arbetssökande; rekryterare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är undersöka hur ett företags värdegrund kommer till uttryck i rekryterares uppfattningar om värdegrunden i en anställningsprocess. Mer specifikt studeras om och i så fall hur detta kan bidra till att konstruera en arbetssökande som subjekt. LÄS MER