Sökning: "Linn Mellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Mellberg.

  1. 1. Lärarna och de nationella proven i årskurs 6 : Lärarnas uppfattningar om provens påverkan på deras arbete

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Linn Mellberg; [2012]
    Nyckelord :Nationella prov; årskurs 6; lärarnas arbete; skolans politiska styrning; intervju;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i årskurs 6 upplever de nya nationella proven i årskurs 6.  Studien har genomförts genom intervjuer med lärare som är verksamma i årskurs 6 under hösten 2012 där lärarnas generella uppfattning om de nationella proven samt hur proven påverkar lärarnas arbete har varit det centrala i undersökningen. LÄS MER