Sökning: "Linn Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Linn Pettersson.

 1. 1. Attityder till arbetet inom revisionsyrket : En kvalitativ studie med fokus på generationer, kön och livssituationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Larsson; Linn Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Auditing; auditor; attitudes; work attitudes; generations; gender; life situation.; Revision; revisor; attityder; attityder till arbetet; generationer; kön; livssituation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse kring varför attityder till arbetet inom revisionsyrket skiljer sig mellan människor i olika generationer, kön och livssituationer. Studien avser även att beskriva och förstå på vilket sätt dessa skillnader manifesterar sig. LÄS MER

 2. 2. Patienter och närståendes erfarenheter av ambulanssjukvård vid tidskritiskt tillstånd

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linn Brand; Jennie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Ambulans; Närstående; Patient; Erfarenheter; Tidskritisk sjukdom;

  Sammanfattning : Under flera årtionden har ambulanssjukvården utvecklats från att bara vara en transport till en avancerad sjukvårdsorganisation med legitimerad personal. Det initiala omhändertagandet av patienter är väl utarbetat, men hur ser patienter och närstående på omhändertagandet. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdskuratorers upplevda arbetssituation : En kvalitativ studie inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Pettersson; Isabelle Sjödin; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbörda; Kuratorsroll; Produktionskrav; Samverkan; Styrning;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdskuratorer befinner sig i en speciell situation som samhällsvetare i en medicinsk kontext. Det finns lite forskning om yrkesrollen och deras arbetssituation och är därför intressant att undersöka vidare. LÄS MER

 4. 4. Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. LÄS MER

 5. 5. Upplevd arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor : Första tiden i yrket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Charlotte Blomgren; Linn Pettersson; [2020]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; upplevelser; övergång; arbetsbelastning; handledning;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress kan utvecklas av arbetsbelastningar som sjuksköterskor erfar. Tidigare forskning visar att arbetsrelaterad stress kan leda till att långtidssjukskrivningar ökar. Att komma ut i arbetslivet som nyutexaminerad sjuksköterska kan vara överväldigande, påfrestande och stressande. LÄS MER