Sökning: "Linn Ramos Blidstål"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Ramos Blidstål.

  1. 1. BIM-MOGNADENS INVERKAN PÅ HINDER OCH DRIVKRAFTER I BYGGPROJEKT

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Linn Ramos Blidstål; [2020]
    Nyckelord :BIM; BIM maturity; Barriers; Benefits; Driving forces; Maturity model; BIM; BIM-mognad; Hinder; Nyttor; Drivkrafter; Mognadsmodell;

    Sammanfattning : BIM är ett arbetssätt som bygger på användandet av en virtuell 3D-modell som lagrar all information om objektet. Arbetssättet har växt fram för att underlätta informationshanteringen i byggbranschen och har ansetts vara verktyget för att effektivisera processerna och med det öka produktiviteten. LÄS MER