Sökning: "Linn Ryden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linn Ryden.

 1. 1. "Det är ändå den här verkligheten vi lever i och även i den verkligheten tror jag inte att en lynchmobb är rätta svaret" : En kvalitativ intervjustudie om att skriva ut misstänkta gärningspersoners namn på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Asta Bergvall Rydén; Linn Ferm Näsman; [2020]
  Nyckelord :social media; credibility; inequality; labeling; perpetrator; sociala medier; trovärdighet; ojämlikhet; stämpling; gärningsperson;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur män och kvinnor i 25-30 årsåldern reagerar på olika brottsanklagelser som sker på sociala medier. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med fem individer. LÄS MER

 2. 2. Ett hjärtas gärning : En studie om kunskap kring hjärt- och lungräddning bland äldre

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linn Rydén; [2011]
  Nyckelord :HLR; hjärt- lungräddning; hjärt och lungräddning; seniorer; villgott; HLR instruktörer; pensionärer;

  Sammanfattning : SammanfattningStudien handlar om seniorer och deras upplevda kunskaper inom hjärt- lungräddning. Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att ta reda på om seniorer i Stockholms kommuner har den kunskap som krävs för att rädda en annan persons liv vid hjärtstopp. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och bemöta patienter med fetma : En empirisk studie på en avdelning där fetmakirurgi utförs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin;

  Författare :Malin Rydén; Linn Persson; [2011]
  Nyckelord :bemötande; erfarenheter; fetma; sjuksköterskor; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund:Fetma är ett ökande problem i västvärlden, varje år dör 2,8 miljoner människor världen över till följd av fetma. Fetma bemöts med fördomar och diskriminering i alla delar av samhället och även inom hälso- och sjukvården finns dessa attityder. LÄS MER