Sökning: "Linn Sandgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linn Sandgren.

 1. 1. “Möjligheten att rädda världen. Det är motivet.” En studie om anställdas motivation till att arbeta mot en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Händestam; Linn Sandgren; [2019-06-20]
  Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Hållbarhet; Miljö; Motivation; Anställda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vår nuvarande linjära ekonomi är inte hållbar och kommer inte fungera i en världsom växer snabbare än någonsin, med större konsumtionsbehov än tidigare. Genom att byta utvår linjärekonomiska modell, till en cirkulär ekonomi, skulle det minimera de negativaeffekterna som dagens ekonomi har på miljön och dess resurser. LÄS MER

 2. 2. Lärarens roll i ett genrepedagogiskt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Nilsson Sandgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att utforska lärarens roll i det genrepedagogiska klassrummet. I kunskapsöversikten ingår både internationella och nationella artiklar. Datainsamlingen är inspirerad av Östlundhs (2017) beskrivning för litteratursökning. Datainsamlingen genomfördes genom olika sökmetoder. LÄS MER

 3. 3. Vardadagsdestruktivt ledarskap : En kvalitiativ studie om UGLs påverkan på ledarskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Sandgren; Sandra Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Utveckling av grupp och ledare; UGL; destruktivt ledarskap; vardagsdestruktivt ledarskap; ledarbeteende;

  Sammanfattning : Forskning kring ledarskapsutbildningen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är ett område där fåtaliga studier gjorts. Vår studie syftar till att bygga vidare på forskning kring denna ledarskapsutbildning. LÄS MER

 4. 4. Roller och förväntningar - En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring deras anmälningsskyldighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linn Adolfsson; Emma Ljungsten; [2014]
  Nyckelord :Preschool teacher; obligation to report; maltreatment; role-set theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Linn Adolfsson & Emma Ljungsten Title: Roller och förväntningar – En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring deras anmälningsskyldighet Supervisor: Mikael Sandgren In Sweden there are many children who are in need of help from the social services. For the social service to be able to do their job, and help the children and their family, they need people to notify them about the children who might need their support. LÄS MER