Sökning: "Linn Wässman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Wässman.

  1. 1. Varför ska elever dansa? Idrottslärares perspektiv på dansundervisningen

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Linn Wässman; [2017]
    Nyckelord :Didaktik; idrott och hälsa; indelningsgrunderna;

    Sammanfattning : Sammanfattning Dans och rörelse till musik är en av elva punkter i det centrala innehållet för kursen idrott och hälsa I på gymnasiet och är därför ett moment som ska inkluderas i undervisningen. Dock så tyder tidigare forskning på att momentet får begränsat utrymme, vilket till viss del har att göra med en rad olika dilemman som idrottslärare ställs inför i samband med dansundervisningen. LÄS MER