Sökning: "Linn Zakrisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Zakrisson.

  1. 1. Gör jämställdhet oss lyckligare? : En flernivåanalys av jämställdhet och livstillfredsställelse i ett europeiskt sammanhang

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Linn Zakrisson-Lindgren; [2012]
    Nyckelord :Lycka; Livstillfredsställelse; Jämställdhet; Jämlikhet; Normer; Kön; Attityder; Flernivåanalys; Europa;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka huruvida jämställdhet på landsnivå kan förklara individers lycka. Studien undersöker också om jämställdhetspåverkan har olika betydelser för män respektive för kvinnors lyckonivåer samt om individers attityd till jämställdhet gagnar lycka beroende på vilken jämställdhetskontext individen befinner sig i. LÄS MER