Sökning: "Linnéa Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Linnéa Lindberg.

 1. 1. Musikintegrerad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Kolbrand; Linnea Lindberg; Saga Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Matematik; musikintegrerad matematikundervisning; inlärning; motivation.;

  Sammanfattning : Musik och matematik är två skolämnen som har flera likheter. Enligt grundskolans kursplan ska matematikundervisningen innehålla kreativa aktiviteter för att utveckla elevers matematiska förmågor. LÄS MER

 2. 2. Energigemenskaper - En framtidslösning? : En studie om energigemenskapers utveckling i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Petra Lindberg; Linnea Ljungberg; [2023]
  Nyckelord :Energy community; Energigemenskap;

  Sammanfattning : The energy system is undergoing a major transformation where the dependence on fossil fuels needs to be replaced with solely sources of renewable energy. The increased share of renewable intermittent electricity production, together with urbanization, electrification, and digitalization, creates challenges for the operation security in the electricity system. LÄS MER

 3. 3. Framtidens ledarskap : Det ödmjuka ledarskapets påverkan inom säljande organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linnea Lindberg; William Skage; [2023]
  Nyckelord :leadership; humility; job satisfaction; job performance; ledarskap; ödmjukhet; jobbtillfredställelse; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning chefer inom säljande organisationer i Sverige är ansedda som ödmjuka ledare av sina anställda. Studien ska också studera hur det ödmjuka ledarskapet inom dessa organisationer påverkar de anställdas jobbtillfredställelse och arbetsprestationer. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar : En kvalitativ studie om barns delaktighet från socialsekreterarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnea Sandberg; Ester Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Social services; Children; Participation; Convention on the Rights of the Child; Socialtjänst; Barn; Delaktighet; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how social workers experience children's participation in childcare investigations, and whether the work has been affected since the Convention on the Rights of the Child was enacted. The study is based on a qualitative method and has been conducted through five semi-structured interviews with social workers. LÄS MER

 5. 5. "Genom bokens värld når man dem ändå på ett väldigt fint sätt kan jag uppleva" : - En intervjustudie om sex grundskollärares syn på skönlitteratur och värdegrundsuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnea Ramberg; Emmy Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Fiction; values education; empathy; compassion; teachers in Swedish; teachers’ double commission; narrative imagination; envisioning worlds; Skönlitteratur; värdegrundsarbete; empati; medmänsklighet; svensklärare; lärares dubbla uppdrag; narrativ fantasi; föreställningsvärldar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad verksamma svensklärare i årskurserna 4– 6 har för uppfattningar om hur värdegrunden kan integreras i arbetet med skönlitteratur och vilken betydelse det kan ha för elever. Det empiriska materialet består av sex kvalitativa intervjuer som har analyserats för att få en djupgående inblick i hur lärarna ser på integrationen av undervisningsuppdragen. LÄS MER