Sökning: "Linnea Åsedahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Åsedahl.

  1. 1. Identifiering av riskzoner för större vilt inom Halmstad kommuns vägnät

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Linnea Åsedahl; Alexandra Lindmark; [2016]
    Nyckelord :Infrastructure; greenways; green corridors; wildlife-vehicle accidents; Infrastruktur; gröna stråk; gröna korridorer; viltolyckor;

    Sammanfattning : En ökad infrastruktur är idag en av de största anledningarna till fragmentering av habitatvilket gör det svårare för vilt att röra sig över vägar utan risker. För att undersöka i vilkenutsträckning större vilt korsar vägar identifierades gröna stråk i Halmstad tätort därviltförekomst sedan undersöktes vintern 2015/2016. LÄS MER