Sökning: "Linnea Öster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Öster.

  1. 1. “MAN JOBBAR JU FÖR ATT MAN SKA KUNNA LEVA” - En intervjustudie om Generation Z:s attityder och värderingar i arbetslivet

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linnea Öster; Alice Rydberg; [2018-09-10]
    Nyckelord :Generation Z; work values; work attitudes;

    Sammanfattning : There is a new generation about to enter the labour market called Generation Z which in this paper comprises individuals born from 1990 to 2010. There does not seem to be an extensive amount of previous research about this generation, nor about its approach on work life. LÄS MER