Sökning: "Linnea Almstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Almstedt.

  1. 1. Företags sociala samhällsansvar ur ett folkhälsoperspektiv : Hur kan ett företag arbeta med detta i sin marknadsföring?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Yasmine Hedberg Rygaard; Linnea Almstedt; [2015]
    Nyckelord :Corporate Social Responsibility; företags samhällsansvar; marknadsföring; folkhälsa; hälsosamma livsmedel;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen har en fallstudie genomförts i syfte att ta reda på hur ett företag iservicehandeln med hjälp av utvalda marknadsföringsstrategier kan påverka konsumenter tillatt välja ett mer hälsosamt alternativ vid inköp av livsmedel, samt om detta är något somefterfrågas av kunderna själva. De teorier som ligger till grund för arbetet är teorier omföretags frivilliga samhällsansvar, även kallad Corporate Social Responsibility, butikenspåverkan på ett köp samt kunders köpbeteende och impulsköp. LÄS MER