Sökning: "Linnea Emersson Vallqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Emersson Vallqvist.

  1. 1. KVINNA OCH CHEF : En diskurspsykologisk uppsats om hur kvinnor som är chefer framställer chefskap

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Linnea Emersson Vallqvist; [2019]
    Nyckelord :leadership; discourse; interpretation repertoire; subject position; social constructionism; discourse psychology; chefskap; diskurs; tolkningsrepertoar; subjektsposition; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor som är chefer framställer chefskapet och svara på frågeställningen på vilka sätt chefskapet konstrueras samt vilka villkor och förväntningar som finns utifrån kvinnornas konstruktioner. Totalt intervjuades sex kvinnliga chefer i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER