Sökning: "Linnea Fors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnea Fors.

 1. 1. Jakten på lycka : En kvantitativ studie om påverkan på det subjektiva välbefinnandet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linnéa Lyckerius; Evelina Sundin; [2021]
  Nyckelord :Subjective wellbeing; utility; income; welfare measure; Subjektivt välbefinnande; nytta; inkomst; välfärdsmått;

  Sammanfattning : Vad är lycka och hur uppnås den ultimata lyckonivån? Möjligen är definitionen av begreppet lycka ett av de mest omtvistade. I denna uppsats kommer lycka att preciseras till subjektivt välbefinnande. Subjektivt välbefinnande är ett självupplevt tillstånd om hur tillfreds en individ är med sin tillvaro. LÄS MER

 2. 2. “Jag känner mina influencers... eller?” - En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder kring förtroende- och relationsskapande gentemot influencers.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linnea Fors; Elin Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; Förtroendeskapande; Parasociala relationer; Source credibility; Följarperspektiv; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Ett aktuellt marknadsföringsverktyg är att använda sig av influencers för att kommunicera budskap till en stor massa. För att få en djupare förståelse för vilka attityder följare har kring förtroende- och relationsskapande till influencers har semistrukturerade intervjuer utförts. LÄS MER

 3. 3. Vågar jag älska dig? - hur sjuksköterskan kan främja anknytningen för mammor och deras prematura barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Petersson; Maja Fors; [2013-03-08]
  Nyckelord :Anknytning; delaktighet; föräldrar; neonatologi; prematur; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : År 2011 föddes i Sverige mellan 5600-6700 barn för tidigt. Till dessa räknas de barn som föds före graviditetsvecka 37. Vad som orsakar för tidig födsel är inte helt klarlagt, men vissa faktorer ökar risken så som havandeskapsförgiftning, försvagad livmoderhals eller försämrat hälsotillstånd hos modern. LÄS MER