Sökning: "Linnea Fransson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Linnea Fransson.

 1. 1. The Problem of Establishing Consent - A critical policy analysis of how the problem of establishing consent and voluntariness has changed in Swedish rape judgements after the consent law.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Linnea Fransson; [2022]
  Nyckelord :Consent; Voluntariness; Rape; Sweden; Critical policy analysis; Judgement; Legal discourse; Problematization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse and understand how the problem of establishing consent is represented in Swedish rape judgements before and after the consent-based legislation was enacted in 2018. The purpose is to elucidate differences in the court’s assessment of consent, as well as generate an understanding of how the court may maintain and reproduce problematic elements which are stereotyped in the legal assessment. LÄS MER

 2. 2. Tribonacci Cat Map : A discrete chaotic mapping with Tribonacci matrix

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Fransson; [2021]
  Nyckelord :Arnold s cat map; Tribonacci matrix; chaotic map; discrete dynamical system; linear recurrence sequence; Trisano period; 3D image encryption; colour encryption;

  Sammanfattning : Based on the generating matrix to the Tribonacci sequence, the Tribonacci cat map is a discrete chaotic dynamical system, similar to Arnold's discrete cat map, but on three dimensional space. In this thesis, this new mapping is introduced and the properties of its matrix are presented. LÄS MER

 3. 3. Skrivverktyg - Penna eller dator?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Orre; Linnéa Fransson; [2021]
  Nyckelord :elevtexter; skrivprocess; digitala verktyg; kunskapskriterier; penna; papper; dator.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om elevtexter förbättras om eleverna skriver på digitala verktyg istället för med penna och papper. Studien bygger på 40 elevtexter där 20 är skrivna för hand och 20 är skrivna på dator. Alla elevtexterna är skrivna av elever i årskurs 3 som går på två olika skolor i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. ”De vill att vi läser för dem mest hela tiden” : En kvalitativ studie om hur förskollärarna beskriver förskolans läsmiljö

  M1-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Lundell; Åsa Fransson; [2020]
  Nyckelord :Läsmiljö; Förskola; Förskollärare; Reggio Emilia; Tillgänglighet; Böcker; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I tidigare forskning har förskolans läsmiljö främst undersökts genom studier av barns perspektiv och genom observationer. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur förskollärare beskriver läsmiljön i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Upplysningskvalitet vid kapitalisering av operationella leasingavtal enligt IFRS 16 : en kvantitativ studie av svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hans-Philip Fransson; Linnéa Karlsson; Julia Snäll; [2020]
  Nyckelord :Disclosure quality; IFRS 16; IAS 17; leasing; capitalization; Nasdaq Stockholm OMX; Upplysningskvalitet; IFRS 16; IAS 17; leasing; kapitalisering; Nasdaq Stockholm OMX;

  Sammanfattning : Trots redovisningens huvudsakliga syfte att bistå som informationskälla och beslutsunderlag varierar kvaliteten för upplysningar mellan olika företag. IASB:s regelverk lämnar ett stort utrymme för tolkning, vilket leder till att upplysningar till viss grad genomsyras av de problem relationen mellan en principal och en agent kan ge upphov till. LÄS MER