Sökning: "Linnea Herngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Herngren.

  1. 1. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Linnea Herngren; Lisa Lindblad; [2019]
    Nyckelord :Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; platsskapande; samverkan; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. LÄS MER