Sökning: "Linnea Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Linnea Jonsson.

 1. 1. Hur kan jag komma närmare det intuitiva spelet? : En studie om att förena improvisationsövning med trumpetmetodik

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Linnea Jonsson; [2021]
  Nyckelord :jazz; trumpet; det intuitiva spelet; trumpetmetodik; improvisation; Flow Studies; Bordun;

  Sammanfattning : In this thesis I have explored how to combine improvisation with technical trumpet studies by creating exercises that are based on my compositions. The goal was to develop a uniform practice routine in order to become more free as an improviser. LÄS MER

 2. 2. Pandemins betydelse för användandet av förskolans utomhusmiljö : -en intervjustudie om Covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Andersson; Linnéa Falk Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; förskolans utomhusmiljö; pedagogers beskrivningar.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera hur pedagoger beskriver användandet av utomhusmiljön under den pågående pandemin. Studien är kvalitativ och genomfördes via digitala intervjuer av åtta förskolepedagoger på olika förskolor inom Sundsvalls kommun. Vi har strukturerat och analyserat studiens data utifrån en tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. EFFEKT AV COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI VID SJÄLVKRITIK : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åza Jonsson; Linnea Malm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns ett samband mellan självkritik och psykisk ohälsa, självkritik kan även försämra terapiers utkomst.  Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vilken effekt Compassionfokuserad terapi (CFT) har gällande grad av självkritik hos vuxna inom allmän befolkning samt hos vuxna med en samtidig depressionsdiagnos eller ångestsyndrom. LÄS MER

 4. 4. Upplevd trygghet i grönområden studerat utifrån parkmiljöns utformning och användningsområden : En fallstudie av Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Jonsson; Isabel Lamberg; [2020]
  Nyckelord :Feeling of safety; CPTED; Social sustainability; Green area; Urban planning; Trygghet; CPTED; Social hållbarhet; Grönområde; Stadsplanering;

  Sammanfattning : En viktig del av ett socialt hållbart samhälle är att individer känner sig trygga i den offentliga miljön. Den upplevda nivån av trygghet påverkar människors hälsa och beteende och därför är det viktigt att ta hänsyn till de aspekter som har stor inverkan på tryggheten i ett område. LÄS MER

 5. 5. Dagvattenhantering vid flaskhalsområden : Klimatförändringar och vägen mot hållbar dagvattenhantering i Bollnäs

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Linnéa Jonsson; Amanda Leima; [2020]
  Nyckelord :stormwater; climate change; bottlenecks; stormwater management; dagvatten; klimatförändring; dagvattensystem; flaskhalsar;

  Sammanfattning : Flooding from extreme rainfall is already taking place today in Sweden's urban areas. In order tocreate sustainable stormwater management that reduces the risk of flooding, various factorsshould be taken into account such as the choice of method for management. Bottlenecks in thestormwater system mean wells with undersized outlet pipes. LÄS MER