Sökning: "Linnea Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Linnea Karlsson.

 1. 1. Subtraktion blir addition? : En kvalitativ interventionsstudie med fokus på elevers upplevelser av subtraktionsberäkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Karlsson; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Subtraktion; indirekt addition; matematikundervisning; upplevelse; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka huruvida undervisning i indirekt addition har betydelse för elevers upplevelse och förståelse för subtraktion. Studien syftade även till att undersöka vilka strategier elever använder för att beräkna subtraktionsuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Subtraktion blir addition? : En systematisk litteraturstudie med fokus på att undersöka om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för elevers subtraktionsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Karlsson; Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Invers; subtraktion; addition; matematikinlärning; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Studien undersöker om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för lågstadieelevers inlärning av subtraktion, samt vilka aspekter som påverkar förståelsen av sambandet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar används en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning - En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Karlsson; Emilia Engström Jansson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Erfarenheter; Hot; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper störst risk att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 4. 4. Avtalstolkning i det digitala samhället med fokus på konsumentförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnea Karlsson; Aleksandra Banda; [2019]
  Nyckelord :avtal; avtalstolkning; digitala avtal; avtal på internet; browsewrap avtal; point and click avtal; avtalsingående på internet;

  Sammanfattning : I det digitala samhället pågår en ständig utveckling, och konsumenter ingår mer och mer avtal på internet. Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, (fortsättningsvis, avtalslagen eller AvtL) tilkom för mer än 100 år sedan. LÄS MER

 5. 5. Ömsesidigt bemötande : En empirisk studie om lärares strategier och förhållningssätt vid problemskapande beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Louise Linnea Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER