Sökning: "Linnea Lagerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Lagerberg.

  1. 1. Förändringar inom flygbranschen : Flaggbolagens affärsstrategier

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Helena Lagerberg; Linnea Jonsson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Flygbranschen har genomgått stora förändringar de senaste åren i och med avregleringen i början på 1990-talet. Avregleringen gav upphov till lägre ”entry-barriers” till marknaden, vilket då blev startskottet för lågprisbolagen att komma in och konkurrera med flaggbolagen. LÄS MER