Sökning: "Linnea Lindgren Kero"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Lindgren Kero.

  1. 1. Djurens betydelse för Krim-Kongo hemorragisk feber virus

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Författare :Linnea Lindgren Kero; [2016]
    Nyckelord :Krim-Kongo hemorragisk feber virus; djur; fåglar; spridning;

    Sammanfattning : Krim-Kongo hemorragisk feber virus, CCHFV, orsakar en allvarlig hemorragisk febersjukdom med hög dödlighet hos människor. Den är utspridd över stora delar av den Gamla Världen, så som Afrika, Mellanöstern, Asien och sydöstra Europa. Viruset sprids med fästingar och replikeras i infekterade däggdjur samt hos struts. LÄS MER